Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Biodiversiteit

Biologische bestrijding heeft nu de wind mee

Het Europees Parlement heeft unaniem een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Op hetzelfde moment bracht het Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het zeker mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Informatieve posters over plagen en nuttigen

In kader van het demonstratieproject ‘Monitoring in de glastuinbouw: hét basisinstrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding’ zijn vijf posters ontwikkeld. Hierop worden plagen en nuttigen goed in beeld gebracht, zodat biologische telers deze tijdig leren herkennen en hun strategie kunnen aanpassen.

Monocultuur maakt plaats voor mengteelt

In een duurzame landbouw is mengteelt een goede vervanger voor monocultuur. Een uitgekiende combinatie van bijvoorbeeld zes rijen tarwe, afgewisseld met twee rijen maïs, levert onder gunstige omstandigheden hogere opbrengsten, met minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dan dezelfde gewassen in monocultuur. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Fang Gou van het Centre for Crop Systems Analysis van Wageningen University & Research.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Start project brongerichte aanpak van knopkruid

Op veel biologische tuinbouwbedrijven is knopkruid aanwezig of een toenemend probleem. Schoffelen alleen helpt niet. De vraag is: Hoe kunnen we knopkruid dan wel beheersbaar maken? In een eenjarig project gaat Universiteit Gent, Inagro en ILVO hier onderzoek naar doen. Het project start met een telersbijeenkomst op 1 februari.

Verkennend onderzoek naar Kalf bij Koe van start

Onderzoekers van Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut zijn van start gegaan met het onderzoek Verkenning Kalf Bij Koe. Doel is om de beschikbare kennis over het houden van kalveren bij de koe duidelijk te presenteren. Als er eventuele kennishiaten zijn, kan mogelijk aanvullend onderzoek gedaan worden. Met dit onderzoek komt informatie beschikbaar om melkveehouders te helpen die overwegen het kalf bij de koe te houden.

Stel paal en perk aan giftige Lidrus in nat grasland 

De eerste resultaten van een pilotstudie om Lidrus in het grasland bij veehouders aan te pakken zijn hoopgevend: een mechanische aanpak met een grasroller of met een equisetumrol kan de giftige plant binnen de perken houden. Ook kalk en aangepaste bemesting werden getest. Uit deze test blijkt dat een mechanische aanpak kansen biedt, maar vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Louis Bolk Instituut bestaat 40 jaar

Het Louis Bolk Instituut heeft 12 oktober 2016 hun veertigjarige bestaan gevierd met een jubileumsymposium voor nauwe relaties en stakeholders uit de sectoren landbouw, voeding en gezondheid. Ruim 100 bezoekers luisterden naar de keynote speech van Cees Veerman, die de rol van het Louis Bolk Instituut als verbreder, vernieuwer, verbinder en versterker toelichtte.

Later maaien van slootranden goed voor weidevogelbeheer

Het aantal weidevogels in Nederland staat onder druk. Vooral kuikens overleven moeilijk. Door slootranden later te maaien ontstaat er een beter habitat, wat de weidevogelstand bevordert. Deze maatregel is een effectieve aanvulling op het huidige weidevogelbeheer, zoals kruidenrijk grasland. Dit blijkt uit een inventarisatie van diverse graslanden in Midden-Delfland door het Louis Bolk Instituut.

Film over de zin of onzin van agroforestry

In het kader van het IWT-project “agroforestry in Vlaanderen” is in samenwerking met Vilt TeeVee en Plattelandstv een filmpje gemaakt waarin enkele pioniers vertellen over hun ervaringen met "agroforestry".

Pagina's