Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Bodemvruchtbaarheid

Effect van maaimeststoffen op bodemconditie

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker die op een ander perceel als meststof wordt toegediend. Via proefopzetten op twee locaties (ILVO en Inagro) is in 2015 en 2016 de werking van maaimeststoffen onderzocht in relatie tot de bodemconditie.

Biologische bestrijding heeft nu de wind mee

Het Europees Parlement heeft unaniem een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Op hetzelfde moment bracht het Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het zeker mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Monocultuur maakt plaats voor mengteelt

In een duurzame landbouw is mengteelt een goede vervanger voor monocultuur. Een uitgekiende combinatie van bijvoorbeeld zes rijen tarwe, afgewisseld met twee rijen maïs, levert onder gunstige omstandigheden hogere opbrengsten, met minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dan dezelfde gewassen in monocultuur. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Fang Gou van het Centre for Crop Systems Analysis van Wageningen University & Research.

Hogere opbrengsten door zwavelbemesting

Twee zwavelbemestingsproeven in grasklaver laten zien dat zwavelbemesting in het voorjaar voor een iets hogere drogestof opbrengst zorgt in de eerste twee snedes. Daarnaast heeft zwavelbemesting een duidelijk positief effect op het zwavelgehalte in de grasklaver. Hierdoor kunnen ook mogelijke zwaveltekorten bij het vee voorkomen worden.

Voorjaartips voor bio-granen

De granen komen dit voorjaar mooi uit de winter. Percelen met rijke voorteelt of in mengteelt met erwten en veldbonen kunnen waarschijnlijk zonder stikstofbemesting. Andere hebben baat bij een kleine boost. Daarnaast kan nu op veel percelen de wiedeg ingezet worden. Voor zomergranen is half maart ideaal voor zaai. Lieven Delanote van Inagro geeft enkele actuele tips voor dit moment.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Vaste rijpaden redden teeltseizoen 2016

In het voorjaar 2016 startte Inagro met een pilootproject ‘Vaste rijpaden op breed spoor’ op het proefbedrijf biologische landbouw. Ondanks het moeizame teeltseizoen in 2016 blijken vaste rijdenpaden een gunstig effect te hebben op de teelt. Een proefopzet in prei onderstreept deze conclusie.

Strokenteelt vergroot weerbaar- en robuustheid

In 2010 startte Wageningen Plant Research (voorheen PPO-Lelystad) met het strokenteeltexperiment voor ‘weerbare en robuuste systemen’. Deze strokenteelt werd uitgevoerd in combinatie met minimale grondbewerking omdat ook bodemleven een relevante rol speelt in systeemweerbaarheid. De resultaten lieten snel de voordelen van minder ziekten en plagen zien. Tijdens de Biobeurs lichtte onderzoeker Dirk van Apeldoorn de resultaten toe.

Effecten van grondbewerking op bodem, milieu en productie

Grondbewerking heeft effect op bodem, milieu en productie. Het heeft zowel effect op de kwantiteit, kwaliteit en de kosten. Tijdens de Biobeurs lichtte onderzoeker Derk van Balen de ervaringen van vier systeemproeven toe. Akkerbouwer en adviseur Wim Stegeman vertelde over zijn bevindingen in de praktijk.

Gewassen en bodemleven heben invloed op bodemkwaliteit

Onderzoekers van Wageningen Plant Research hebben tijdens de Biobeurs hun kennis gedeeld met 150 geïnteresseerden over bodemvruchtbaarheid en - weerbaarheid. Er is gesproken over het feit dat de plant de bodem voedt om de bodemvruchtbaarheid te vergroten, en over hoe het bodemleven gestuurd kan worden voor een weerbaardere bodem met minder schade aan het gewas.

Pagina's